Основно училище "Христо Ботев" - с. Ореш

#
 • Представител:

  Маргарита Мариянова

 • Категория:

  Училища

 • Имейл:

  ouhbotev.oresh@abv.bg

 • Телефон:

  0889327614

ОУ „Христо Ботев“с.Ореш е неспециализирано общинско училище и юридическо лице със седалище и адрес на управление: с.Ореш, ул. „Главна”, № 7, с БУЛСТАТ 000123298. Електронната поща на училището е ouhbotev.oresh@abv.bg, а електронната страница – http://ouoresh.com/. Според вида на подготовката училището е неспециализирано,а според степента на образованието училището е основно с дневна форма на организация (I –VII клас включително).Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително: 1. начален етап – от I до IV клас включително; 2. прогимназиален етап – от V до VII клас включително.Според подготовката училищното образование е общо,което се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената подготовка.

Месец Училище Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
Общо: кг. кг. кг. кг. кг.