„Център за управление на отпадъци“ ЕООД

 

С П Р А В К А

ЗА

ТРАНСПОРТИРАНИТЕ, ПРИЕТИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ И ОПОЛЗОТВОРЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ, БИОРАЗГРАДИМИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

ЗА ПЕРИОДА МАЙ 2021 – ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА

 

„Център за управление на отпадъци“ ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност и е вписано в Търговския регистър. Капиталът на дружеството е 100% общинска собственост и към 28 февруари 2023 г. възлиза на 558 хил. лв.

Предметът на дейност на дружеството е свързан с управление на отпадъците в община Свищов и опазването на околната среда. Регистрираният предмет на дейност е:  изграждане и опериране на площадки за събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни отпадъци, организиране на площадки, зелена маса и клони за територията на община Свищов, транспортиране на отпадъци (неопасни), както и други дейности, незабранени от закона.

През месеците юли и август 2021 г. ЦУО – гр. Свищов започва извършването съответно на събиране, транспортиране и съхранение на зелена маса и биоразградими отпадъци от общинска система за събиране на зелена маса във всички населени места в Общината и събиране, и транспортиране, и предоставяне за рециклиране на разделно събрани отпадъци от хартиени, стъклени, и пластмасови опаковки от всички учебни, социални, и административни сгради в гр. Свищов.

Общото количество извозен с контейнери отпадък е 888,09 тона, от които 613,9 тона строителни отпадъци, 157 тона зелена маса и 117,19 тона едрогабаритни отпадъци.

За периода от май 2021 г. до февруари 2023 г. на площадката са извозени 4014,57 тона строителни отпадъци и 184,24 тона зелена маса. Физическите лица, които са транспортирали отпадъци на площадката са общо 146, а юридическите – 43. Количествата извозени от физически лица са 629,4 т., а от юридически лица – 3385,2 т.

 

 

Таблица 1

Общо к-во

Бетон

Тухли

Керемиди, плочки и др.

Асфалт

Смесени строителни отпадъци

Почва и камъни

2021 г.

109,43

96,79

62,40

57,45

361,70

289,72

977,49

2022 г.

613,81

18,42

60,47

296,80

602,37

1245,64

2837,51

2023 г.

23,50

 

 

25,94

134,55

15,58

199,57

Общо

746,74

115,21

122,87

354,25

1098,62

1550,94

4014,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зелена маса

Таблица 2

Общо к-во

Хартия

Пластмаса

Стъкло

Метал

2021 г.

 184,24

2,31

1,08

 

 

187,63

2022 г.

21,80

2,76

1,18

 

 

 25,74

2023 г.

4,14

0,40

0,48

 

 

5,02

Общо

210,18

5,47

2,74

 

 

218,39

Дружеството притежава високотехнологичен мобилен шредер за третирне на строителни отпадъци и шредиране на зелена маса и клони. От месец май 2021 г. до края февруари на 2023 г. на площадка за строителни отпадъци в местност „Манастирски трап“ са третирани, посредством претрошаване с шредера, 2008,50 тона строителни отпадъци. Получената фракция е използвана в инфраструктурни обекти, чрез обратен насип.

За извършване на своята дейност ЦУО – гр. Свищов разполага с:

 • Площадка за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци, зелена маса и клони, намираща се в местност „Манастирски трап“ – Свищов, с обща площ от 25 802 кв.м.;
 • Шредер Arjes IMPAKTOR 250 evo за раздробяване на строителни отпадъци и зелена маса;
 • Булдозер за прибутване на земна маса и оформяне на купчините депониран строителен отпадък;
 • Челен товарач за захранване на трошачната машина с материал;
 • Кантар за претегляне на входящите потоци отпадъци и изходящите потоци рециклирани материали за повторна употреба;
 • Подвижен контейнер за смесени строителни отпадъци от жилищни и нежилищни ремонти;
 • Багер с хидравличен чук, гафер и кофа

 

Към 28 февруари 2023 г., „Център за управление на отпадъци“ ЕООД извършва дейности, свързани със събиране, транспортиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни, биоразградими и едрогабаритни отпадъци, а именно:

 • Събиране и транспортиране на строителни, биоразградими и едрогабаритни отпадъци от град Свищов и всички населени места в Общината, посредством контейнери с обем 5м3, които се транспортират с камион-хуклифт МАН;
 • Приемане и временно съхранение на строителни и биоразградими отпадъци на площадка в местност „Манастирски трап“;
 • Оползотворяване на строителни отпадъци, посредством претрошаване с мобилен шредер за строителни отпадъци ARJES Impaktor 250 EVO;
 • Предоставяне на рециклирани строителни отпадъци за повторна употреба, които могат да се използват при изграждане и ремонт на пътна инфраструктура или обратно насипване;
 • Безвъзмездно съхранение и оползотворяване на до 500 кг. строителни, биоразградими и едрогабаритни отпадъци от всички физически лица, жители на Общината;
 • Поддържане на реда и чистотата в град Свищов и всички населени места в Общината, заедно с Инспектор управление на отпадъци към община Свищов.

Полезни връзки