15.12.2022 г.

Разделното събиране на отпадъците носи големи ползи за всички

Знаете ли, че човек за година генерира 446 кг боклук, от който 125 кг е от опаковки. Всеки ден всяко домакинство „произвежда“ солидно количество боклук, по-голямата част от който би могъл да се превърне в суровина и да се оползотвори вместо да замърсява околната среда.

Разделното събиране на отпадъци е знак за добра хигиена, възпитание, култура и чувство за отговорност, то е знак за модерно съвременно общество. Ако искаме да съхраним нашата планета, необходимо е всеки от нас да осъзнае своята малка, но значима роля в разрешаването на този глобален проблем. Ако искаме да живеем европейски, нужно е да променим манталитета си и да работим в тази насока. Толкова е лесно да направим малки стъпки и да постигнем големи резултати.

  • Огледайте къде се намират трицветните контейнери на ЕКОПАК
  • Започнете да събирате разделно хартия, пластмаса, стъкло, метал у дома, на работното място, в училище и скоро ще се убедите, че най-малко изхвърляте хранителни отпадъци
  • Обяснете на семейството и най-вече на децата ползите от разделното събиране на отпадъците

Най-елементарното обяснение за разделното събиране е да отделяме хранителните отпадъци от нехранителните. Рано или късно хранителните или органичните ще изгният. Но за нехранителните – пластмасови, стъклени, хартиени и алуминиеви опаковки, найлонови торбички, метал и всичко друго, негодно за консумиране, са необходими десетки, дори стотици години, за да се разгради.

Защо е необходимо да събираме нашите отпадъци разделно? Да, ние го правим заради природата, но то носи големи ползи за всеки един от нас. Пестим ценни суровини и природни ресурси. Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, а на един тон пластмаса осигурява електричеството на едно българско домакинство за две години. Ако се рециклира дори само един стъклен буркан или бутилка, това се равнява на 4 часа осветление или 25 минути работа с компютър.

Разделното събиране намалява обема на сметищата, то е грижа за здравето на всеки човек и по-добро бъдеще за нашите деца.
Наложително е да знаете, че всеки потребител, закупувайки си опакован продукт, обозначен със знака за разделно събиране, заплаща такса за неговото разделно събиране и рециклиране. /Съгласно българското законодателство производителите или вносителите, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци или т.нар. отпадъци от опаковки, заплащат „продуктова такса“, която е включена в продажната цена на продуктите, пуснати на пазара/.

Всеки гражданин се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., ако изхвърля отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране, в контейнери за битови отпадъци, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на отпадъци. Същото важи и ако изхвърля битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране.

В изпълнение на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците от 2015 г. в община Елена е въведена система за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел увеличаване дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъците. От месец януари 2019 г. действа трицветната система от контейнери тип „иглу“ на ЕКОПАК България“ АД с цел да се намали потока от смесени битови отпадъци. В момента в града са разположени 75 контейнера в 25 точки. Сините контейнери са за събиране на хартиени и картонени опаковки, жълтите – за пластмасови и метални опаковки, зелените – за стъклени опаковки.

Върху контейнерите са поставени информационни стикери, указващи вида отпадъци от опаковки, които трябва да бъдат поставяни в тях, както и безплатен „Зелен телефон“, на който гражданите могат да подават сигнали и предложения за подобряване на изградената система за разделно събиране. Всички разходи по обслужването на контейнерите в града са за сметка на „ЕКОПАК България“ АД.

Община Елена напомня на ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на града, че разделното събиране на отпадъците от опаковки по Закона за управление на отпадъците / чл.33, ал.4/ е задължително за всеки обект. Ползвателите следва да използват най-близко разположените цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и/или да сключат договор с организация по оползотворяване. Задължително е отпадъците да се изхвърлят в цветните контейнери сгънати /смачкани, според вида им, а не да се поставят до съответния контейнер. При установяване на нарушения се налага административно наказание.

Разделно събраните отпадъци в контейнерите се извозват до площадката за предварително третиране в Горна Оряховица, където се извършва събиране, сепариране, балиране и временно съхранение на събраните отпадъци.
Община Елена има сключени договори с „Трансис Авторециклиращ консорциум” АД за събиране, съхраняване и предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми; с „Трансис Батери” ООД за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори; с „Трансис Технорециклираща компания” АД за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; с „Българска рециклираща компания“ АД за организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.

Със заповед на кмета на община Елена са отредени площадки в двора на общинското дружество „Буковец“ ЕООД за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба гуми.
Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми и излезли от употреба моторни превозни средства не изискват финансиране или инвестиции от страна на община Елена и са безплатни за населението.

Източник: Вестник Борба


Коментирали публикацията (0)

Остави коментар