Защо да събираме разделно?

Разделното събиране на отпадъци е съществена предпоставка за оползотворяването им. Това може да означава възстановяване, повторна употреба, рециклиране, рециклирано съдържание. В крайна сметка се цели предотвратяване на образуването на отпадъци.

 

Чрез оползотворяването на отпадъците от опаковки се подпомага разрешаването на редица екологични проблеми.

 

 • Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в сметища и разпиляването им в природата – никой не иска да живее до сметище, нали?
 • Разделното събиране запазва ресурсите ни и защитава дивата природа –  опазваме местообитанията за животни. Рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане.
 • Разделното събиране помага за решаването на климатичните проблеми – при производството на опаковки от рециклирани материали се отделя значително по-малко въглерод, който е основен виновник за глобалното затопляне. Спасените дървета поглъщат въглерод и охлаждат атмосферата.
 • Когато изхвърляме разделно опаковките, те се рециклират. Рециклирането използва много по-малко електроенергия, отколкото производството от първични суровини.
 • Когато изхвърляме разделно, сме по-отговорни към околната среда, здравето и бъдещето си – за нас и всички след нас!

 

Какъв е проблемът?

 

За производството на тези материали се използват природни ресурси: дървен материал, петрол, метални руди и др., които не могат да се възстановяват естествено със скоростта, с която ги потребяваме, т.е. те се изчерпват. Самият добив на тези суровини поставя сериозни екологични, здравни и етични въпроси.

В процеса на производство на опаковките се отделят отровни газове, замърсени с химикали отпадни води и други опасни отпадни вещества, които влошават качеството на всички компоненти на околната среда, което има негативен ефект върху човешкото здраве и допринася за промяната в климата.

След като опаковките вече са изпълнили своето предназначение, ако не се оползотворяват, се натрупват огромни количества отпадъци, които се разграждат бавно в природата и застрашават здравето и живота на хората и другите живи организми и загрозяват средата ни.

 

Пластмасите се получават най-често чрез полимеризация или поликондензация на мономери или кополимери, а изходната суровина обикновено е нефт. Той се извлича от земните недра с помпи, при което се освобождават огромни количества въглероден диоксид – основен фактор за глобалното затопляне. Петролът е изчерпаем ресурс. Тъй като находищата и залежите му са неравномерно разпределени по света, се налага петролът да се транспортира на дълги разстояния, като самото транспортиране крие рискове за околната среда – стават инциденти с разливане или запалване на петрол, при което се замърсяват водите, трови се животът в океаните и моретата, замърсява се въздухът. Ако пластмасовите опаковки не се изхвърлят разделно, те попадат в природата и я замърсяват, загрозяват околната среда и застрашават живота на много видове.

 

 • В природата пластмасата се разгражда за повече от 200 години
 • Ако наредите в права линия произведените само за 1 ден чаши от полистирен, тя ще обиколи Земята
 • Полиестерните влакна от 2 пластмасови бутилки са достатъчни за направата на 1 бейзболна шапка
 • Нужни са 5 PET бутилки за направата на 1 m2 полиестерен килим, 1 фланелка размер XXL или за пълнежа на 1 ски яке
 • По-малко от 10 % от цената на бутилка вода се дължи на самата вода, останалите повече от 90 % се дължат на бутилирането, транспортирането, маркетинг
 • Спестената енергия от рециклирането на 1 пластмасова бутилка ще захрани компютър за 25 минути
 • Рециклирането на 1 тон пластмасови отпадъци пести около 7 200 kWh енергия, 2600 l петрол
 • Рециклирането на пластмасата пести двойно повече енергия отколкото изгарянето в инсинератор
 • Изгарянето на 10 000 тона пластмасови отпадъци създава 1 работно място, депонирането на същото количество на сметище създава 6 работни места, рециклирането на същите 10 000 тона създава 36 работни места
 • Годни за рециклиране са пластмасови опаковки с:
 • Код 1, РЕТ: Бутилки от безалкохолни и алкохолни напитки и минерална вода, опаковки за почистващи препарати, прозрачно опаковъчно фолио.
 • Код 2, HDPE: Торбички, каси, палети, опаковки за перилни препарати.
 • Код 3, PVC: Опаковки за перилни препарати.
 • Код 4, LDPE: Наилонови торби, чували и други пликове
 • Код 5, PP: По-твърди кутии, такива за доставка на храна за вкъщи
 • Пластмаси от другите кодове по-рядко се рециклират.

 

 

Хартията се произвежда чрез пресоването на влажни растителни влакна, съдържащи целулоза. За добиването на целулозата най-често използваният материал е дървесна маса от подходящи дървесни видове – с мека дървесина като например смърч, ела, бор, но могат да се използват и други растителни влакна – от памук, лен, коноп и други. Хартията е навсякъде около нас – книги и вестници, кашони, етикети и много много други употреби. Смята се, че около 40 % от отпадъците на Земята са хартия. Това означава огромен добив на суровини. От прекомерното изсичане на дървета страдат животните, които остават без дом, страдаме и ние от последствията за чистотата на въздуха и промяната в климата. Дърветата – „белите дробове“ на планетата, са деен участник във водния и въглеродния цикъл в атмосферата и в почвите.

 

 • Най-разпространената хартия за ксерокс се разлага за 2 години
 • Над 90% от суровината за производство на хартия се прави от дървесина
 • Производството на хартия е отговорно за около 43% от всички изсечени дървета
 • Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дървесна суровина
 • Рециклирането на 1 тон копирна или факс хартия спасява малко повече от 2 тона дървесна суровина
 • Хартията може да се рециклира до 8 пъти
 • 1 тон рециклирана хартия спасява около 13 дървета и спестява 398 l нефт, 4 100 kWh електроенергия, 4 m3 от обема на сметището, 31 780 l вода
 • Рециклирането на половината от използваната хартия по света би предотвратило изсичането на около 30 000 km2 гори

Металите се добиват от метални руди – железни, оловни, медни, цинкови и т.н. Извличането на металите от рудите е изключително енергоемък процес, при който се отделят и замърсяващи атмосферата газове. Ако не се изхвърлят разделно, попадайки в природата, металите се разлагат в продължение на стотици години, изпускайки токсични елементи в почвите и водите.

 

 • Стоманата и алуминият са едни от най-разпространените материали за опаковки
 • И двата метала се рециклират лесно и се отделят лесно от другите отпадъци
 • 1 тон рециклиран алуминий замърсява въздуха с 95% по-малко спрямо производството на нов от суровини, спестява използването на 4 тона химически продукти и 4 тона алуминиева руда
 • При използване на рециклиран алуминий се спестява 95%, а при стоманата- около 60% от необходимата енергия за производството им от суровини
 • За производството на 20 кутии от рециклиран материал се използва същото количество енергия като за производството на 1 кутия от суровина
 • С рециклирането на 1 алуминиева кутия се спестява достатъчно енергия, за да работи 1 телевизор поне 3 часа;
 • Рециклирането на 20 кг алуминиеви кутии спестява емитирането на 20 кг парникови газове в атмосферата;
 • Производството на 1 тон алуминиеви кутии от рециклиран материал спестява потреблението на 5 тона боксит;
 • Енергията за рециклиране на алуминия е само 10% от тази за производството му от руда;
 • Загубата на суровина при изхвърляне на алуминиева кутия е равна на разхода да напълните същата кутия до половината с бензин и да го излеете на земята;
 • Енергията за рециклиране на алуминиева кутия е равна на произведената от 1 супена лъжица бензин.

 

 

Кварцовият пясък е основната стъклообразуваща суровина. Силициев диоксид (SiO2), натриеви силикати (Na2SiO3), калциеви силикати (CaSiO3), сода и варовик са основните съставки на промишлено произведеното стъкло за ежедневни цели, вкл. за опаковки. Процесът по производство на стъкло преминава през етапи на топене на съответните смеси от съставки, изливане, формуване и охлаждане при непрекъсната работа на мощностите.

 

 • В природата стъклото се разлага за повече от 1000 години
 • Стъклото е 100 % рециклируемо и може да се рециклира безброй пъти
 • Една стъклена бутилка може да се използва до 50 пъти
 • Рециклирането на стъклени отпадъци намалява замърсяването на въздуха с около 20% и използва с 40 % по-малко електричество, спрямо производството от суровини.
 • Намалява отпадъците от добива на суровини за производството на стъкло с около 80%
 • Намалява количеството вода, използвана в производството на стъкло с около 50%
 • 1 тон стъклени трошки спестява 1,1 тона суровини
 • 1 рециклирана стъклена бутилка спестява електричеството за 1 крушка от 100 вата да свети 4 часа
 • 1 рециклирана стъклена бутилка спестява електричеството, нужно на телевизора ви да работи 1,5 часа
 • Изчисления показват, че за всеки 100 000 тона събрано за рециклиране стъкло, се създават 500 работни места

 

Ако не изхвърляме разделно, резултатът е:

Извличаме прекомерно много природни суровини, които се изчерпват, замърсяваме водите, въздуха и почвите излишно, като така създаваме неблагоприятни условия за живот на много засегнати растителни и животински видове, включително на нас самите, загрозяваме средата, в която живеем, и не на последно място – оставяме тези проблеми на бъдещите поколения.